Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W KONFERENCJACH I SZKOLENIACH

Poniższe warunki dotyczą zgłaszania na zajęcia dydaktyczne organizowane przez DMP Group Sp. z o.o. (dalej DMP) oraz wszelkiego rodzaju spotkania branżowe i stanowią kompletną umowę między stronami dotyczącą szkoleń i konferencji organizowanych przez DMP i zastępują wszelkie poprzednie, ustne jak i pisemne, porozumienia między stronami w tym przedmiocie. Dokonanie zgłoszenia na szkolenia lub konferencje oznacza akceptację warunków umowy. Proponowane warunki mogą ulegać zmianie lub być uzupełniane. W takiej sytuacji warunki te zostaną udostępnione przez DMP w postaci oddzielnego oświadczenia.

DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie mowa o danym słowie oznacza ono:
Zamawiający – osoba fizyczna lub przedsiębiorca zgłaszający pracownika na konferencję lub szkolenie.
Uczestnik
– osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.
Użytkownik – osoba posiadająca login i hasło, korzystająca z platformy - www.edukacja.dmpgroup.pl i mająca do niej dostęp wraz z możliwością edycji swoich danych osobowych, odbywania szkoleń.
Login – identyfikator służący do logowania do platformy www.edukacja.dmpgroup.pl.
Hasło – kod zabezpieczający dostęp użytkownika do swojego konta.
Szkolenie –zajęcia dydaktyczne organizowane przez DMP.
Konferencja – spotkanie branżowe organizowane przez DMP.
Test – Sprawdzian mający na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy przez Użytkownika.
Platforma – System oparty o środowisko Moodle, służący do odbywania kursów, realizowanych drogą elektroniczną.
Organizator – DMP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. 1 Maja 133, kod pocztowy: 40-235 Katowice Oddziałem w Warszawie, ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa.
Certyfikat – Dyplom uczestnictwa w Konferencji lub szkoleniu, wystawiony przez Organizatora, zawierający imię nazwisko, nazwę Szkolenia lub temat Konferencji oraz ilość zdobytych punktów edukacyjnych (jeśli takie zostały przedstawione w ofercie)
Administrator – osoba posiadająca uprawnienia oraz wgląd do wszystkich kont na portalu www.edukacja.dmpgroup.pl wraz z możliwością ich edycji.

Forum - strona internetowa prowadzona przez DMP w formie grupy dyskusyjnej, która służy do wymiany informacji i poglądów przy użyciu przeglądarki internetowej.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje na temat ogólnie dostępnych szkoleń i konferencji publikowane są na stronach internetowych DMP. DMP może w dowolnym czasie, bez powiadomienia, anulować lub wprowadzać nowe szkolenia i konferencje.

DMP określi daty organizacji zajęć i spotkań. Zajęcia i konferencje organizowane na zlecenie Zamawiającego zostaną zorganizowane według dwustronnie uzgodnionego harmonogramu. DMP może anulować zaplanowane szkolenia i konferencje za wcześniejszym powiadomieniem. W przypadku anulowania przez DMP szkoleń i konferencji, za które Zamawiający dokonał przedpłaty, DMP zwróci wpłaconą kwotę.

Ilość miejsc na Szkoleniach i Konferencjach jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa dostępnego na stronach internetowych Organizatora (www.dmpgroup.pl).

Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e-mailowej Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY I FORUM

Korzystanie z platformy www.edukacja.dmpgroup.pl jest możliwe wyłącznie poprzez posiadanie Loginu i Hasła. Materiały dydaktyczne dostępne są tylko dla osób posiadających Login i Hasło wraz z zarejestrowanym kontem. Użytkownik korzystając z Platformy i Forum wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DMP zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik w celu korzystania z Platformy i Forum musi mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz posiadać dostęp do Internetu. Dodatkowo wskazanym jest aby Użytkownik posiadał zainstalowane wtyczki oraz plug – in’ y. Organizator oświadcza, że Platforma i Forum dostępne są dla użytkowników 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Platformy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

Użytkownik wyraża zgodę na możliwość usunięcia treści przez administratora w przypadku gdy będą one zawierać wulgaryzmy, będą obrażać przekonania innych osób oraz gdy będą zawierały informacje mające charakter handlowy. Koszty związane z opłatami internetowymi użytkownik pokrywa we własnym zakresie.

CENY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronach internetowych DMP podlegają zmianom. Ceny za szkolenia to ceny obowiązujące w chwili rozpoczęcia takich zajęć. W cenie zapewniamy: rezerwację miejsca dla uczestnika w szkoleniu lub konferencji, materiałów szkoleniowych lub konferencyjnych, obsługi osobowej organizatora, cateringu, sale z niezbędnym wyposażeniem (dotyczy zajęć i spotkań stacjonarnych), trenerów lub prelegentów posiadających odpowiednie certyfikaty i umiejętności, certyfikat ukończenia szkolenia. Ceny nie obejmują: podatków oraz kosztów dojazdu, parkingu, zakwaterowania i wyżywienia.

Ceny za zajęcia i spotkania organizowane na zlecenie będą uzależnione od wymagań Zamawiającego.

Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia całej kwoty przed dniem rozpoczęcia zajęć lub spotkania na rachunek DMP prowadzony w:

Alior Bank S.A.
Al. Jerozolimskie 94
94 00-807 Warszawa
Konto nr: 53 2490 0005 0000 4530 6731 5770

Zamawiający zobowiązuje się uiścić wymagane płatności, w tym stosowne podatki, określone przez DMP na fakturze, jak również w przypadku ewentualnego opóźnienia w płatnościach, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.

ANULOWANIE ZGŁOSZENIA

Zamawiający może anulować zgłoszenie w dowolnym czasie, jednakże przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia lub Konferencji, z uwzględnieniem zasad opisanych poniżej.
DMP ma prawo do naliczenia opłaty za spóźnione anulowanie, jeśli Zamawiający anuluje zgłoszenie na zajęcia lub spotkanie później niż 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia lub Konferencji, na które został zgłoszony.
Opłata, o której mowa powyżej zostanie naliczona w wysokości stawki obowiązującej za dane wydarzenie. DMP ma prawo do naliczenia wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby za przeprowadzone zajęcia lub spotkanie również w sytuacji, kiedy uczestnik nie stawił się na szkolenie lub konferencję. Powyższe nie ma zastosowania, w przypadku, kiedy Zamawiający deleguje w miejsce uprzednio wpisanego Uczestnika, inną osobę.

DMP może obciążyć Klienta opłatami i kosztami, w tym kosztami dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeśli Zamawiający zajęcia lub spotkania organizowane na zlecenie anuluje później niż na jeden miesiąc przed planowaną datą ich rozpoczęcia.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Użytkownik ma Prawo do:

  • Wypowiadania się na Forum
  • Poprawy i zmiany swoich danych
  • Kierowania pytań w przypadku problemów na adres e–mail: biuro@dmpgroup.pl
Użytkownik ma obowiązek poinformować o zmianie danych, na które ma być wysłany certyfikat.
Użytkownik nie może przenieść działań edukacyjnych na osoby trzecie. Użytkownik aktualizując, uzupełniając i zmieniając swoje dane potwierdza ich autentyczność. Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, kopiowania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Szkoleń materiałów dydaktycznych, nagrań oraz testów, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania.
Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji pod groźbą kary lub skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego.
Użytkownik i Zamawiający zobowiązują się nie używać znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń DMP oraz firm, których Szkolenia dostarcza Organizator w ramach jakichkolwiek promocji lub publikacji bez wcześniejszej pisemnej zgody DMP.
Klient zobowiązuje się nie dokonywać cesji i nie przenosić w inny sposób swoich praw wynikających ze zgłoszenia bez wcześniejszej pisemnej zgody DMP. Wszelkie próby dokonania takiej cesji uznaje się za nieważne.

Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą Szkolenia lub Konferencji, przez DMP Group Sp. z o. o., Oddział z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi DMP, a w wyniku których Klient doznał szkody, Klient będzie uprawniony do dochodzenia od DMP odszkodowania. W każdym takim przypadku odpowiedzialność DMP jest ograniczona do wysokości opłat za zajęcia lub spotkania będące przedmiotem roszczenia.
Powyższe ograniczenie dotyczy również wszelkich podwykonawców DMP. Podana kwota jest maksymalną kwotą łącznej odpowiedzialności DMP.

DMP ani podwykonawcy DMP nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności z tytułu:

  1. roszczeń osób trzecich wobec Zamawiającego dotyczących strat lub szkód,
  2. utraty lub uszkodzenia zbiorów lub danych Zamawiającego,
  3. szkód nadzwyczajnych, ubocznych lub pośrednich bądź szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy (łącznie z utratą spodziewanych korzyści), nawet jeśli DMP została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji Szkoleń oraz Konferencji.W sytuacji zgłoszenia pracownika Zgłaszający składa oświadczenie, że posiada pisemne upoważnienie pracownika na przekazanie jego danych osobowych do przetwarzania, w celu organizowania i realizacji Szkoleń oraz Konferencji przez Organizatora.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z przyjętych przez siebie zobowiązań, jeśli wynika to z przyczyn od niej niezależnych.
Wszystkie spory będą rozstrzygane drogą polubowną, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla Organizatora.
Wszelkie warunki niniejszego regulaminu, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy po jej rozwiązaniu, będą obowiązywać do momentu ich wypełnienia oraz mają zastosowanie do odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy Stron.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 styczeń 2018, 22:35